Meet PREFIS. We have over 20 years of experience in the field

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Dobrý deň.

Teší nás, že ste zavítali na naše webové stránky. V prípade, že sa chystáte reagovať na otvorenú pracovnú pozíciu a obsahom emailu budú aj Vaše osobné údaje, radi by sme Vás ubezpečili, že sú spracúvané v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov (článok 13 GDPR).

Informácie o spracúvaní osobných údajov
(článok 13 GDPR)

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou PREFIS a. s., IČO: 35 704 977, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1236/B. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:
• telefonicky: +421 232 151 101
• emailom: gdpr@prefis.com
• poštou: PREFIS a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel výberového procesu uchádzača o zamestnanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je predzmluvný vzťah založený medzi nami a Vami.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez ich poskytnutia Vás nebude možné pozvať na pohovor v rámci výberového procesu uchádzača o zamestnanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Komu budú moje osobné údaje ešte poskytnuté?

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe.

Plánujete posielať moje osobné údaje do zahraničia mimo EÚ?

Nie, Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

Ako dlho budete moje osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu trvania výberového procesu a na čas nevyhnutne potrebný po ukončení výberového procesu na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

• právo na prístup k osobným údajom;
• právo na opravu osobných údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
• právo namietať spracúvanie osobných údajov;
• právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete na stránke https://www.prefis.com/gdpr/ochrana-osobnych-udajov

Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

Ak ste nadobudli názor, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.